Truck GPS Navigation & Maps

About Truck GPS Navigation & Maps

(scroll down for english description) Všestranná a uživatelsky přívětivá navigace pro řidiče kamionů. Truck Navigation je navigační systém určený speciálně pro řidiče nákladních vozidel, který poskytuje bezpečné a spolehlivé směrování na silnicích. Řidiči kamionů vědí, že výběr špatné cesty vede k plýtvání paliva, zbytečným kilometrům navíc, ztrátě času a peněz a v některých případech i k ohrožení života. Na rozdíl od standardních navigačních systémů pro osobní automobily, Truck Navigation vždy nalezne efektivní cestu založenou na informacích o profilu vozidla, směrových parametrech a typu zatížení včetně nebezpečných látek. Řidič si může vybrat konfiguraci profilu založenou na délce, výšce, šířce a váze nákladního vozidla, maximální hmotnosti na nápravu, a jestli převáží nějaké nebezpečné látky. Mapy v aplikaci jsou offline, což znamená, že jsou uloženy přímo v zařízení pro použití bez nutnosti připojení k internetu. Zároveň lze jak mapy, tak samotnou aplikaci jednoduše aktualizovat zcela zdarma! Představujeme novou verzi mobilní aplikace Truck Navigation určené pro řidiče nákladních vozidel. Díky Truck Navigation získá váš smartphone či tablet stejné vlastnosti, jako plnohodnotný navigační systém. Vedle funkcí, které mají u našich uživatelů kladný ohlas např. možnost použití navigace bez připojení k internetu, bezplatná aktualizace map i samotné aplikace či příjemné uživatelské rozhraní vznikla řada funkcí nových Možnost přepnutí vzhledu menu ze seznamu na dlaždice. Boční menu aplikace lze během navigování schovat. Redesign grafiky v aplikaci ▪ Pro lepší zobrazení jsme k ikoně autíčka přidali i stínování. ▪ Vzhled vyskakovacích oken ▪ Nové ikony ve spodní části navigační obrazovky. ▪ Změna vzhledu ikon & Oblíbených. ▪ Změna vzhledu značek ohlašujících událost v dopravě. ▪ Změna značek omezení rychlosti. The world's most versatile and userfriendly navigation for truck drivers. Truck Navigation is a truckspecific navigation system designed to provide safe and reliable routing on trucklegal roads. Truck drivers know that choosing the wrong route leads to wasted fuel, outofroute kilometers, lost time and money and in some cases also safety issues. Unlike standard car navigation systems, Truck Navigation calculates efficient routes based on the vehicle profile information, routing parameters and load type, including hazardous materials. The driver can choose a profile configuration based on length, height, width, weight, max. axle load, and whether he is carrying hazardous goods. The maps are onboard, which means they are stored directly on the device for offline use. At the same time both the maps and the application can be easily updated free of charge. We have launched the new version of the Truck Navigation mobile application designed especially for truck drivers. Thanks to Truck Navigation will your phone or tablet gain the same qualities as a fullyfledged navigation system. Next to the functions, which have been positively rated by the users for example onboard maps for offline use, free maps and app updates or the userfriendly interface you can be prepared for a set of brand new effective functions Possibility of switching the appearance of the menu from list to tiles. Possibility to hide the lateral menu during navigation. Redesign of graphics in the application ▪ For better visibility we have added shading to the icon of the car in the navigation. ▪ New icons on the panel in the bottom part of the navigation screen. ▪ New & Favorites icons. ▪ New graphics for signs announcing traffic incidents. ▪ New icons for Speed Restrictions. Continued use of running in the background can dramatically decrease battery life in your mobile device. Location data may be inaccurate.

Website: http://www.aponia.com/products/truck-navigation

Genres

Truck GPS Navigation & Maps downloads

Check these links to find your download for Truck GPS Navigation & Maps for & iOS or for your device iPod TouchiPhoneiPad.

This app is available for

Compatible devices

The app Truck GPS Navigation & Maps is compatible with te following devices.

Related apps

iPhone screenshots for Truck GPS Navigation & Maps

Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPhone Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPhone Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPhone Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPhone Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPhone

iPad screenshots for Truck GPS Navigation & Maps

Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPad Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPad Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPad Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPad Screenshot Truck GPS Navigation & Maps on iPad